تلویزیون زمینی دیجیتال چیست؟

چه کاریبرایدریافتتلویزیون زمینیدیجیتال بایدانجامداد؟

برای دریافت سیگنال دیجیتال شما به تلویزیونی نیاز خواهید داشت که توانایی دریافت سیگنالهای دیجیتال را داشته باشد.

1- خرید تلویزیون LCD یاLED که دارای دیجیتال داخلی باشد که ساده ترین روش است.

2- اتصال تلویزیون آنالوگ به یک مبدل تلویزیون زمینی دیجیتال که ارزان ترین روش است.

ساده ترین روش        ارزان ترین روش       

 

توجه شود برای هر تعداد تلویزیونی که می خواهید سیگنال دیجیتال را دریافت کند به مبدل دیجیتال جداگانه ای نیاز خواهید داشت.

 

دستگاهمبدلدیجیتال  (set top box)چیست؟

ست تاپ باکس یا مبدل دستگاهی است که سیگنال ارسال شده از فرستنده دیجیتال را به فرمت قابل نمایش روی تلویزیون تبدیل می نماید برخلاف سیستم آنالوگ که بدون نیاز به دستگاه مبدل، می توان شبکه ها را مشاهده کرد، در سیستم دیجیتال وجود چنین مبدلی، ضروری است.              

                                   

/ 0 نظر / 35 بازدید